De Jong Zuurmond onderhoudt, in combinatie met Henssen B.V., de komende jaren de provinciale wegen in Limburg.

Dit contract, dat onder de UAV-GC voorwaarden wordt uitgevoerd, betreft het functioneel onderhoud van de openbare ruimte (CFOOR) in beheer van de provincie Limburg.

De werkzaamheden wordt uitgevoerd op de volgende onderdelen op en langs de provinciale wegen: - Verhardingen (vegen, ZOAB-reinigen, onkruidbestrijding) - Groenvoorzieningen (maaien, onderhoud beplanting, bomen en hagen) - Inpassingsvoorzieningen (onderhoud wegbebakening, bebording, geleiderail en faunavoorzieningen) - Kunstwerken (onderhoud taluds, reinigingswerkzaamheden) - Afwatering (uitmaaien watergangen, onderhouden kolken en rioleringen) - Overige verzorging (bijv. graffiti verwijderen, zwerfvuilbeheersing, ledigen vuilnisbakken, verwijderen kadavers)

Bij dit onderhoud horen natuurlijk ook de vereiste verkeersmaatregelen en het afhandelen van meldingen en klachten.

De werkzaamheden zijn gestart op 15 april 2019 voor een periode van 2 jaar waarna een verlenging van 2 x 1 jaar mogelijk is.