"Zo houden we de vaarwegen altijd in goede conditie."

In Nederland vindt veel transport over water plaats. De routes tussen Duitsland en de Rotterdamse Haven en ook bijvoorbeeld het IJsselmeer worden druk bevaren. Het is van groot belang voor onze economie dat de scheepvaart ongehinderd doorgang vindt. Naast beroepsvaart is er natuurlijk ook veel recreatieverkeer dat gebruik moet kunnen maken van de aanwezige voorzieningen zoals steigers en sluizen. Wij houden de vaarwegen, de oevers en alle objecten die daarbij horen altijd in goede conditie. Vakkundig en adequaat.

Evenals een snelweg kan een waterweg niet zonder onderhoud. In eerste instantie gaat het hier om het op diepte houden van de vaargeulen en de invaarten van havens. Daarnaast is onderhoud van het vaarwegmeubilair, de kribben en de oevers belangrijk.

Wij voeren een passende onderhoudsstrategie uit en houden de Nederlandse vaarwegen voortdurend beschikbaar. Volgens een vooraf vastgestelde planning worden de vaarwegen, de oevers en alle objecten die daarbij horen geïnspecteerd. Ook worden onderhoudsmaatregelen zoals baggeren, diverse reinigingswerkzaamheden of snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Zo houden we de vaarwegen altijd in goede conditie.

Langs de oevers

Met name de grote rivieren hebben te maken met wisselende waterstanden en intensieve scheepvaart. Dit heeft direct invloed op de conditie van de oevers. Door stroming en aanvaringen kunnen de oevers en kribben beschadigen of er kunnen spoelgaten ontstaan. Wanneer deze niet worden gerepareerd leidt dit tot grote schade. De Jong Zuurmond inspecteert de oevers regelmatig.

Wij signaleren problemen vroegtijdig en voeren onderhoudsmaatregelen binnen korte tijd uit. Wij hebben hiervoor de mensen, de 'know how' en het juiste materieel, zoals onze kraanschepen.

Beplanting van de oevers

De oevers van onze vaarwegen zijn begroeid met verschillende soorten beplanting en bomen. De vaarwegen hebben hierdoor een natuurlijk aanzien en flora en fauna kunnen zich vrij ontwikkelen. Tijdens hoogwaterperiodes moet er echter voldoende ruimte zijn om het water te bergen. Het is daarom belangrijk om beheer en onderhoud van beplanting en bomen goed te organiseren. Tijdens de zomerperiode beperken de onderhoudsmaatregelen zich tot het verwijderen van hinderlijke begroeiing die de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen. Grootschalige onderhoudswerkzaamheden, zoals snoeien en het verwijderen van beplanting, worden in het najaar en de winter uitgevoerd. Hierbij houden wij rekening met de wisselende waterstanden. Flora en fauna worden hierdoor niet gehinderd en de waterberging is altijd gegarandeerd.

Steigers en loopvoorzieningen regelmatig gereinigd

Afmeervoorzieningen zoals steigers en meerpalen zorgen ervoor dat vaartuigen op een veilige manier kunnen worden afgemeerd. Van dergelijke voorzieningen wordt zowel door de beroepsvaart als door de recreatievaart gebruik gemaakt. Om een ongehinderd gebruik mogelijk te maken, is het nodig om onderhoud uit te voeren.

Wij repareren bijvoorbeeld beschadigde meerpalen en steigerdelen. We zorgen ervoor dat steigers en loopvoorzieningen regelmatig worden gereinigd, zodat deze niet ‘glad’ worden door vervuiling. Om te zorgen dat het milieu niet wordt belast, gebruiken wij alleen volledig biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen. Bij het plannen van de werkzaamheden houden wij rekening met het recreatieseizoen. De werkzaamheden vinden hieraan voorafgaand plaats zodat alles tijdig gereed is.