De Jong Zuurmond is dé specialist in intergraal onderhoud

Wij voeren voor onze opdrachtgevers het beheer en onderhoud uit voor hun complete areaal. De communicatie verloopt via één aanspreekpunt. Dit zorgt voor korte lijnen en snelle inzet van benodigde acties. Voor periodiek, terugkerend en onvoorzien onderhoud kunnen wij meerjarencontracten verzorgen. Vanuit onze ervaring en deskundigheid kunnen wij exact aangeven hoe vaak en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Toezicht en controle zijn vaste onderdelen van onze werkzaamheden en we houden onze opdrachtgevers via rapportages continu op de hoogte van de voortgang en stand van zaken. Heldere afspraken en minimale verrassingen, daar staan wij voor!

Alle onderhoudsactiviteiten in één hand

Wij voeren voor onze opdrachtgevers het beheer en onderhoud uit voor hun complete areaal. De communicatie verloopt via één aanspreekpunt. Dit zorgt voor korte lijnen en snelle inzet van benodigde acties. Voor periodiek, terugkerend en onvoorzien onderhoud kunnen wij meerjarencontracten verzorgen. Vanuit onze ervaring en deskundigheid kunnen wij exact aangeven hoe vaak en wanneer onderhoud noodzakelijk is. Toezicht en controle zijn vast onderdelen van onze werkzaamheden en we houden onze opdrachtgevers via rapportages continu op de hoogte van de voortgang en stand van zaken. Heldere afspraken en minimale verrassingen, daar staan wij voor!

Prestatiebestekken

Onze samenwerking met opdrachtgevers wordt nauwkeurig vastgelegd in (meer jaren) integrale prestatiecontracten. Via prestatie- en/of beeldbestekken spreken we daarin precies af aan welke randvoorwaarden en kwaliteitseisen het areaal moet voldoen. Prestatiebestekken hebben betrekking op het onderhoud van groenvoorzieningen, verhardingen, bermen, wegmarkeringen, geleiderail, elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Daarnaast is er nog het onderhoud van onder andere rioleringen, kolken, putten en wegmeubilair. Het treffen van verkeersmaatregelen is onlosmakelijk verbonden met deze werkzaamheden. Ook diverse diensten zoals inspecties en inzet bij calamiteiten maken onderdeel uit van het contract. De rapportages die volgen uit de inspecties en de onderhoudswerkzaamheden worden in een door onszelf ontwikkelde online-applicatie ingevoerd. Analyses kunnen zo snel plaatsvinden en er kunnen adequaat verbeteradviezen worden gegeven. Opdrachtgevers kunnen ook online toegang krijgen tot de applicatie, zodat zij voortdurend op de hoogte zijn van de actuele status binnen hun gebied.

Beeldbestekken

In een beeldbestek zijn de eisen die worden gesteld aan een gebied opgenomen in een beeldmeetlat met verschillende kwaliteitsniveaus. Onze inspecteurs schouwen het gebied met een online schouwsysteem. Hun bevindingen zijn zo direct zichtbaar. Op basis van deze bevindingen wordt de onderhoudsplanning opgesteld. Ook worden de nodige onderhoudsmaatregelen uitgevoerd, zoals het ruimen van zwerfvuil en blad, het maaien en het snoeien van beplanting.